İŞLEMLER

 

YURT İÇİ FAKTORİNG SİSTEMİ

İşletmelerin vadeli mal veya hizmet satışlarından doğan alacaklarının temlik yoluyla faktoring şirketine devredilmesi ile Garanti, Tahsilat ve Finansman hizmetlerinin faktoring firması tarafından sağlanmasıdır.

Müşteri (satıcı), borçlu ve faktorun aynı ülkede olması halinde gerçekleştirilen faktoring işlemleridir.

Nakit akışı özellikle KOBİ ölçeğindeki firmaların faaliyetlerini aksatmadan yürütmesini destekleyen önemli bir unsurdur. Faktoring ,firmaların nakit akışına düzen vererek,işletme sermayesinin artmasına yardım eder.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde geniş çapta uygulanan bir finansman tekniği halini almış, 1983 yılında ‘Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 1994 yılında değiştirilmesi ile Türkiye’de yasal altyapıya kavuşarak uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde faktoring işlemlerinin dörtte üçüne yakın kısmını yurtiçi, geri kalan kısmını ise ihracat faktoringi oluşturmaktadır.

 

FAKTORiNG SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

Faktoring hizmetinden yararlanmak isteyen satıcı firma faktoring şirketine başvurarak gerekli bilgi ve belgeleri verir.

Faktoring şirketi gerekli incelemeleri yaptıktan sonra satıcı firmaya teklifini sunar. Bu teklifinde yapacağı hizmetleri, alacağı komisyon ve ücretleri bildirir.

Faktoring şirketi ile satıcı firma arasında sözleşme imzalanır.

Müşteri, mal veya hizmet satışından doğmuş/doğacak alacaklarını faktora yazılı bildirir. Fatura ve/veya alacağı tevsik eden evrakın bir kopyasını da faktoring şirketine gönderir.

Müşteri, alacak bildirim yazısı ve alacağı tevsik eden evrakla birlikte, ödeme vasıtalarını (çek, senet vb.) Faktor’a usulüne uygun olarak devir ve teslime yükümlüdür. Faktor, ihtiyaç halinde müşteriden ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir.

Müşterinin talebine göre faktoring sözleşmesi çerçevesinde faktor tarafından ön ödeme yapılabilir.

Faktoring şirketi dilerse, kendisine temlik edilen alacakların tahsilatını beklemeksizin kullandırdığı ön ödeme ve ferilerini (faiz, ücret, komisyon) geri çağırabilir ya da müşteri vadeyi beklemeden de alacak tutarını ödeyebilir.

Temlik konusu alacakların tahsilatı şu şekillerde gerçekleşebilir:

Alacak, vadesinde borçlu tarafından Faktoring kuruluşuna nakit veya diğer şekillerde (çek, senet poliçe vb) ödenir.

Müşteri tarafından faktora devir ve teslim edilen ödeme vasıtaları (çek, senet, poliçe vs.) tahsilatı ile ödenir.

İstisnai durumlarda müşteri tarafından da faktora ödeme yapılabilir.

Faktoring ücreti, komisyonu, masrafları faktor tarafından yapılan anlaşmaya göre müşteri ve/veya borçludan tahsil edilebilir.

Faktor, alacakların tahsilatını müteakip, müşteri ile yaptığı anlaşmaya göre, müşterinin borçları düşüldükten sonra, faktoring işlemlerinden artabilecek bakiyeyi müşteriye öder.

 

Yaygın olarak kullanılan Yurtiçi Faktoringin işleyişi şu şekilde özetlenebilir:

Satıcı malları ve faturayı alıcıya gönderir. Faturanın bir kopyasını ve varsa birebir ilişkili ödeme belgelerini faktoring şirketine iletir. Faktoring firması satıcı ile yapacağı sözleşme çerçevesinde bu faturayı temlik alır ve faturanın belirli bir yüzdesini satıcıya nakit olarak öder. Faktoring şirketi vadesinde fatura bedelini alıcıdan tahsil eder.